REGLEMENT FOR ELEVER VED ROMERIKE FOLKEHØGSKOLE:

•          Reglement og ordninger

Alle elever plikter å sette seg inn i og overholde skolens reglement og ordninger, slik de står beskrevet her og i elevpermen som blir delt ut første skoledag.

Reglement og ordninger gjelder på skolens område og alle arrangementer i regi av skolen. Elever plikter å påse at eventuelle gjester kjenner til og overholder regelverket.

•          Deltakelse

Elevene er forpliktet til å møte opp og delta i all undervisning, praktiske plikter og arrangementer i skolens regi. Elevene skal møte presis.  Sykdom meldes til tilsynsvakt før kl 08:30 om morgenen. Det gis 1t fravær ved for sent oppmøte til felles samling om morgenen. Se ellers fraværsreglement i elevpermen.

Det skal søkes om permisjon skriftlig og i god tid på forhånd. Permisjoner telles på fravær, såfremt de ikke kommer inn under nasjonale regler for godkjent fravær.

•          Elevrommene/internatet

Elevrommene skal holdes rene og ryddige. Ansatte har anledning til å låse seg inn på internatet/elevrommene dersom de anser dette som nødvendig.

•          Røyking

Det er forbudt å røyke innendørs. Utendørs er røyking kun tillatt på anvist plass. Reglene gjelder også e-sigaretter.

•          Alkohol

Det er ikke tillatt å drikke alkohol eller oppbevare alkohol/tomgods på skolen eller skolens nærområde.  Det er ikke anledning til å oppholde seg i rommet dersom medelever eller andre drikker eller oppbevarer alkohol.

•          Narkotiske stoff

Det er ulovlig, i samsvar med norsk lov, å bruke eller være i besittelse av narkotiske stoff eller illegale legemidler på skolen. Dette gjelder også i skolens ferier.

•          Økonomi

Elever har plikt til å betale skolepenger innen oppgitte frister. Elever som velger å slutte må betale skolepenger for de påfølgende 6 uker fra den dagen de melder fra om at de vil avslutte året.

•          Disiplinærsaker/brudd på skolens reglement

Rektor/assisterende rektor har anledning til å gi elever skriftlige advarsler. Rektor/assisterende rektor har fullmakt til å avgjøre om en sak er av en slik art at den skal behandles i disiplinærråd. Disiplinærråd består av alle lærere, bibliotekar, kontorleder, internatleder, assisterende rektor og rektor. Ved brudd på skolens reglement eller andre grove brudd på god adferd har disiplinærråd fullmakt til å bortvise elever for kortere eller lengre perioder. Bortvisning teller på fravær. Disiplinærråd har fullmakt til å utvise elever for resten av skoleåret. Elever som blir utvist må betale 6 uker fra sluttdato. Elevene kan klage til skolens styre på vedtak fattet i Disiplinærråd

 

 

 

FRAVÆRSREGLEMENT 

Alt fravær føres på vitnemålet. Fraværet føres i dager og enkelttimer. 
Fravær utover 10% fører normalt til at eleven ikke får godkjent vitnemål. 
10% fravær er lik 19 dager. 
1 dag er lik 6 timer. Timene gjøres om til dager når prosenten regnes ut. 
Årsak til fravær kan kreves påført vitnemålet. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. 

Begrenset oppad til 15 dager i skoleåret regnes følgende ikke som fravær, men bør søkes kompensert ved elevens egeninnsats tilrettelagt av skolen: 

  • arbeid på regionalt plan eller landsplan som tillitsvalgt i landsdekkende   
  • organisasjoner
  • dokumenterte lovpålagte oppmøter 
  • dokumentert langvarig eller kronisk sykdom
  • organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner
  • inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre religiøse trossamfunn enn Den norske kirke 
  • annet spesielt fravær godkjent av rektor

 

Organisert eller selvstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål, etter avtale med rektor, regnes ikke som fravær. 

For elever som deltar i for eksempel idrettsarrangementer på landsplan, kan skolen utarbeide egne retningslinjer. 

Fraværsreglementet og konsekvensene av et fravær utover 10% gjøres kjent for elevene. 90% registrert elevframmøte er en forutsetning for å få 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning