REGLEMENT

 • Alle møter til skolens undervisningstimer og arrangementer. 
 • Bruk eller oppbevaring av alkohol er ikke tillatt på skolen eller skolens nærområde. 
 • Romerike Folkehøgskole krever, i samsvar med norsk lov, at den enkelte elev ikke oppbevarer, omsetter eller bruker noen form for narkotiske stoffer eller misbruker legemidler mens han/hun er elev hos oss. 
 • Røyking er kun lovlig på anviste plasser. 
 • Skolepenger skal betales innen de fastsatte frister. 
 • Brudd på skolens reglement eller andre grove brudd på god adferd kan føre til tap av skoleplass. Skadeverk på skolens eiendom må erstattes av eleven.

 

Dersom du selv bestemmer deg for å slutte må du betale skolepenger for de påfølgende 6 uker fra sluttdato.

 

FRAVÆRSREGLEMENT 

Alt fravær føres på vitnemålet. Fraværet føres i dager og enkelttimer. 
Fravær utover 10% fører normalt til at eleven ikke får godkjent vitnemål. 
10% fravær er lik 19 dager. 
1 dag er lik 6 timer. Timene gjøres om til dager når prosenten regnes ut. 
Årsak til fravær kan kreves påført vitnemålet. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. 

Begrenset oppad til 15 dager i skoleåret regnes følgende ikke som fravær, men bør søkes kompensert ved elevens egeninnsats tilrettelagt av skolen: 

 • arbeid på regionalt plan eller landsplan som tillitsvalgt i landsdekkende   
 • organisasjoner
 • dokumenterte lovpålagte oppmøter 
 • dokumentert langvarig eller kronisk sykdom
 • organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner
 • inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre religiøse trossamfunn enn Den norske kirke 
 • annet spesielt fravær godkjent av rektor

 

Organisert eller selvstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål, etter avtale med rektor, regnes ikke som fravær. 

For elever som deltar i for eksempel idrettsarrangementer på landsplan, kan skolen utarbeide egne retningslinjer. 

Fraværsreglementet og konsekvensene av et fravær utover 10% gjøres kjent for elevene. 90% registrert elevframmøte er en forutsetning for å få 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning